Vilde bier i Skallerup indlandsklitter

I et 73 ha delområde af Skallerup Indlandsklitter undersøgte Arne Kiis faunaen af vilde bier i perioden 30. marts til 21. september 2020 ved hjælp af fælder og fangstnet, i alt 922 vilde bier og 91 honningbier. En artsrig fauna af vilde bier med 53 arter registreredes, her i blandt de sjældne jordbier Andrena batava og lille pilejordbi samt spredt forekommende og sjældent registrede arter som sandjordbi, mørk sommerjordbi, tætpunkteret smalbi, frynset smalbi, lille uldbi, agersnyltehumle, pilejordhumle, moshumle og klokkehumle. Hele 15 (28%) af de fundne arter blev kun fundet i eet eksemplar og yderligere 4 arter (8%) i kun to eksemplarer, hvilket indikerer sandsynlig tilstedeværelse af flere arter som forekommer i fåtalligt eller har kort flyvetid, fordi det kræver et meget stort materiale at registrere sådanne arter.

Du kan læse hele rapporten her: